Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Stypendium może otrzymać uczeń, który:
  1. w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75,
  2. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  3. w danym roku szkolnym, w którym otrzymałby stypendium nie otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innego stypendium za wyniki w nauce.
Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2013 r w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Do wniosku należy dołączyć:
  1. opinię rady pedagogicznej,
  2. opinię samorządu uczniowskiego szkoły,
  3. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne - w przypadku gdy uczeń je posiada,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.