Rekrutacja 2018/2019

 

KLASY PIERWSZE

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej

w Żurominie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

1)  Klasa I A – politechniczna

przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: matematyka
dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru:
fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia, historia, język angielski,
wiedza o społeczeństwie

 

2)  Klasa I b – medyczna
   przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: biologia
   dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru:
chemia,  fizyka, matematyka, geografia, historia,wiedza o społeczeństwie,
   język angielski, język polski, informatyka

3)  Klasa I D – humanistyczno-prawnicza
   przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: język polski
   dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru:
   historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, geografia, matematyka,
   chemia, fizyka, informatyka

 

4)  Klasa I E – ekonomiczna
   przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: język   angielski
   dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru:
geografia,matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie,  chemia, fizyka,
   informatyka

Przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym realizowany będzie od klasy pierwszej.

Języki obce:
I:  język angielski
II: język niemiecki

 

Liczba miejsc w klasie : 28 uczniów

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE

 

§ 1

 

Rekrutacja uczniów odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniaMEN w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz rozporządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

 

§ 2

 

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

§ 3

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
są przyjmowani w pierwszej kolejności

 

§ 4

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej,
  w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 

§ 5

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w statucie szkoły;
 2. ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
 3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
 4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za:

       -            wyniki egzaminu gimnazjalnego;

       -            wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
oraz trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

       -            świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

       -            szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum   
a także osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

        
                                                                                             – 200 punktów

 

 1. Liczba punktów możliwa do uzyskania za:
 • Egzamin gimnazjalny:

 

a)     wynik egzaminu przedstawiony w procentach z:


–  języka polskiego,
– historii i wiedzy o społeczeństwie,
– matematyki,
– przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

–  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez  0,2

 

(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%,  70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji)

 

suma punktów możliwych do uzyskania                                            –100 punktów

 

 

 • Świadectwo gimnazjalne:

 

a)     Oceny z języka polskiego oraz trzech  obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych  przez  szkołę.                                                                                                                               

Za oceny z zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu:

 

                               -            celującym           –  przyznaje się po 18 punktów;

                               -            bardzo dobrym   –  przyznaje się po 17 punktów;

                               -            dobrym              –  przyznaje się po 14 punktów;

                               -            dostatecznym     –  przyznaje się po 8 punktów;

                               -            dopuszczającym  –  przyznaje się po 2 punkty.

 

Klasa I A : POLITECHNICZNA

                               -            przedmioty obowiązkowe: język polski , matematyka

 

                               -            dwa ze wskazanych  przedmiotów:fizyka, informatyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy (język angielski lub język niemiecki)

Klasa I B: MEDYCZNA

                               -            przedmioty obowiązkowe: język polski , matematyka

 

                               -            dwa ze wskazanych  przedmiotów:chemia, biologia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy (język angielski lub język niemiecki), informatyka,

 

 

Klasa I D: HUMANISTYCZNO – PRAWNICZA

                               -            przedmioty obowiązkowe: język polski , matematyka

 

                               -            dwa ze wskazanych  przedmiotów:historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki)

 

 

 Klasa I E: EKONOMICZNA

                               -            przedmioty obowiązkowe: język polski , matematyka

 

                               -            dwa ze wskazanych  przedmiotów: geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, chemia, fizyka, historia,język obcy (język angielski lub język niemiecki)

 

suma punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie          72 punktów

 

 

b)    Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniemprzyznaje się

7 punktów.

 

c)     Liczba punktów możliwych do uzyskania przez ucznia za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

         -            tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

         -            tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

         -            tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

       -            dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

       -            dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

       -            dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

       -            tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

       -            tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

       -            tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

       -            międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

       -            krajowym – przyznaje się 3 punkty,

       -            wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

       -            powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

d)    Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

Łączna ilość punktów uzyskanych za wpisy na świadectwie gimnazjalnym

                                                                                                       – 100 punktów

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

 

 

 

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
(na podstawie zarządzenia MKO nr 5 z dnia 7 lutego 2018r.)


Rekrutacja zasadnicza

 

 1. Od 10 maja (czwartek) od godz. 10.00  do 18 maja (piątek) do godz. 15.00  kandydaci do klasy pierwszej składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 2. od 15 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca (wtorek) do godz. 16.00 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły;

 3. od 22 czerwca (piątek) od  godz. 12.00 do 27 czerwca (środa) do godz. 16.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum);

 4. od 10 maja (czwartek) do 6 lipca (piątek) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso(możliwość wystąpieniakomisji rekrutacyjnej do właściwego organu
  o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso najpóźniej do 20 czerwca (środa)) ;

 5. 6 lipca (piątek) godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
  w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

 6. od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 12  lipca (czwartek) do godz. 10.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginałów dokumentów;

 7. 12 lipca (czwartek)godz. 16.00podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych, poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc (do godz. 16.00).

Rekrutacja  uzupełniająca

 1. od 13lipca(piątek) od godz. 8.00 do  16lipca  (poniedziałek) do godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 2. od 13lipca (piątek) do 28 sierpnia (wtorek) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną (możliwość wystąpieniakomisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso najpóźniej do 10 sierpnia (piątek)) ;

 3. 29 sierpnia (środa) godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz  informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

 4. od 29 sierpnia (środa) od godz. 12.00 do 30 sierpnia (czwartek) do godz. 16.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginałów dokumentów;

 5. 31 sierpnia (piątek)godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc(do godz. 12.00).